Vedtekter 

VEDTEKTER FOR TAU BÅTFORENING

Stiftet 23.mars 1970

Revisjoner:

Årsmøte 24.april 1970

Årsmøte 28.mars 1990

Årsmøte 20.mars 1991

Årsmøte 10.mars 1997

Årsmøte 29.mars 2007

Årsmøte 19.mars 2009

Årsmøte 21.mars 2012

Vedtekter for Tau Båthavn (revidert 21.03.2012)
§ 1. NAVN
Foreningens navn er Tau Båtforening - med org. nr. 883 866 592, forening/lag/innretning,
besøksadresse Kvernvegen 56 B 4120 Tau, postadresse : postboks 37, 4124 Tau.


§ 2. FORMÅL
Tau Båtforening har til oppgave - gjennom anlegg og drift av båthavn og opptrekksplass, og
gjennom andre fellestiltak - å skaffe medlemmene hensiktsmessig, trygg og god båthavn, og
fremme et godt miljø for friluftsliv på sjøen.


§ 3. MEDLEMSKAP
Foreningen er åpen for alle. Også personer som ikke er eier av egen båt kan bli medlem av
foreningen. Ved innmeldelse skal medlemmet gjøres kjent med foreningens vedtekter,
instrukser og reglement. Det er medlemmets ansvar å sette seg inn i foreningens vedtekter,
instrukser og havnereglement. Medlemmene er ansvarlig for å melde adresseendringer, telefonnr. mm. til styret. Medlemmene kan gjøre sin innflytelse gjeldende i årsmøtet, eller ved
aktiv deltakelse i styre, utvalg eller miljøskapende aktiviteter i foreningen.


§ 4. MEDLEMSKONTINGENT
Foreningens medlemmer betaler kontingent og avgifter som fastsatt av årsmøtet.
Årskontingenten med avgifter og gebyrer følger kalenderåret, og må være betalt innen forfall.
Ved purring tilkommer purregebyr. Mislighold av de økonomiske forpliktelsene overfor
båtforeningen kan medføre tap av retten til medlemskap, båtplass og eventuell redskapsbod.
Manglende betaling av medlemskontingent for passivt medlemskap (medlemskap uten
båtplass) medfører sletting av medlemskapet uten ytterligere varsel etter èn purring.


§ 5. FORENINGENS ORGANER
Tau Båtforenings formelle organer er:
• Årsmøtet
• Styret
• Komiteer


§ 6. ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på et årsmøte må

vedkommende ha vært medlem i minst 3 - tre - måneder. Årsmøtet skal holdes innen 1.april.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, ved annonse i lokalavisa og oppslag i båthavna.

Årsmeldingen legges ut i klubblokalet og på båtforeningens webside

(https://www.taubatforening.no) senest 1 uke før årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av tellekorps, 2 personer
 • Valg av protokollfører
 • Valg av 2 personer som skal underskrive protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Fremlegge regnskap med revisjonsberetning
 • Fastsettelse av kontingent og avgifter
 • Forslag fra styret
 • Innkomne forslag

Valg av styre:

 • Valg av leder for 1 år om gangen
 • Valg av nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef og 2 styremedlemmer for 2 år om gangen.
 • Valg av 2 - 3 vararepresentanter for 1 år om gangen

Andre valg:

 • Valg av valgkomité på 2 medlemmer for 1 år om gangen
 • Valg av revisor for 1 år om gangen

Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret

senest 7 - sju - dager før møtet holdes. Forslag om vedtektsendringer må være sendt styret

innen utgangen av januar.

Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra styret.


§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret eller hvis 1/5 av medlemmene forlanger det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med annonse i lokalavisa og ved oppslag i
båthavna, med minimum 7 dagers varsel.


§ 8. STYRETS OPPGAVER

Tau Båtforening ledes av et styre som har følgende sammensetning;

Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef, og to styremedlemmer.

I tillegg velges to - tre vararepresentanter, som har møterett.

Varamedlemmer har stemmerett ved eventuelt forfall blant de faste styremedlemmene.

 • Styret er bindeleddet mellom årsmøtet og medlemmene.
 • Styret ivaretar foreningens administrative og økonomiske interesser og representerer foreningen utad.
 • Styret besørger løpende forretninger og tar seg av den daglige drift.
 • Styret forplikter foreningen med to underskrifter i felleskap, og lederen skal ha den ene.
 • Styret kan opprette faste utvalg og komiteer som under styrets ansvar kan ivareta særskilte arbeidsoppgaver. Slike utvalg og komiteer skal ha minst 3 medlemmer. Utvalg og komiteer kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til deres oppdrag.
 • Styret utarbeider og iverksetter havnereglement for Tau Båtforening.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av 7 medlemmer møter. Alle styresaker avgjøres med

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.


§ 9. REVISJON
Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet.
Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi uttalelse til årsmøtet om dette før regnskapet
blir godkjent.


§ 10. PLIKTER
Medlemmene plikter å rette seg etter vedtekter og havnereglement for Tau Båtforening.
Ethvert medlem plikter å motta valg. Medlem kan frasi seg gjenvalg i like lang periode som
det har stått i vervet. Medlemmer med båtplass i foreningen kan bli pålagt å delta i
dugnadsarbeid i rimelig grad. Styret kan fastsette en avgift pr. time for manglende fremmøte
etter innkalling til dugnad.


§ 11. ANSVAR
Ethvert medlem er personlig ansvarlig for sin båt, også når det gjelder fortøyning og
vinteropplag. Tau Båtforening er ikke ansvarlig for skade eller ulempe som er forårsaket av
andre personer eller båter. Heller ikke ved uværsskader, brann eller andre uforutsette forhold
som eventuelt måtte oppstå i havnene eller på opplagsplassene. All bruk av båtforeningens
utstyr skjer på eget ansvar med mindre skaden kan tilbakeføres til grov uaktsomhet fra 8
båtforeningens side. Båter i båthavnen, faste og midlertidige, skal være ansvarsforsikret og
følge de instrukser som gjelder for dette.

§ 12. OVERFØRSEL AV RETTIGHETER OG PLIKTER
Leieretten til båtplass, strømuttak og redskapsboder kan overføres vederlagsfritt fra foreldre
til barn eller barnebarn. Det samme gjelder for festeretten til båthus. Ved dødsfall kan disse
rettighetene tilsvarende overføres til gjenlevende ektefelle/samboer. Andre overføringsforhold
skal godkjennes av styret.
Etter overføring skal mottaker betale gjeldende kontingent og årsavgifter, jfr. § 4, 1. ledd
ovenfor.


§ 13. OMSETNING AV BÅTHUS
Båthus administreres etter egne avtaler mellom Tau Båtforening og nausteiere. 


§ 14. SUSPENSJON / EKSKLUSJON
Medlemmer som begår brudd på Tau Båtforenings vedtekter eller havnereglement eller som
vesentlig misligholder de økonomiske forpliktelser som er vedtatt av de styrende organer i
foreningen, eller gjør seg skyldig i mislighold av andre forhold som berører foreningens virke,
kan midlertidig suspenderes eller ekskluderes som medlem av Tau Båtforening.
Styret skal i saker som nevnt i 1. ledd, avhengig av hvor alvorlig saken er, gi advarsel om at
gjentakelser av de ureglementerte forholdene vil kunne medføre suspensjon eller eksklusjon.
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon skal besluttes av styret og være skriftlig.


§15. ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer i foreningens vedtekter må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte
medlemmene. Forslag til vedtektsendring må være nevnt i innkallingen for å kunne behandles
av årsmøtet. jfr.§ 6.


§16. OPPLØSNING
Forslag om å oppløse foreningen skal behandles på samme måte som for vedtektsendringer i §
15. For å bli gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått 2/3 flertall av de møtende
medlemmene, og dette flertallet må representere minst halvparten av foreningens medlemmer.
Etter eventuell oppløsning av foreningen tilfaller foreningens eiendeler og rettigheter Strand
kommune, og forutsettes nyttet til fordel for småbåtinteresser i Tau-området etter nærmere
beslutning av de kommunale myndigheter.
Tau, 21.mars 2012

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
  Forbered deg på at det kan skje
  en ulykke, og tenk igjennom
  hvordan du bør forholde deg:
  Behold roen, bli ved båten og
  tilkall hjelp.