Havnereglement

Havnereglement for Tau Båtforening

§ 1. Båtplass - tildeling - flytting
Enhver innehaver av båtplass, båthus og eventuelt redskapsbod må være medlem av Tau
Båtforening. Enhver innehaver og leier har å motta den plass han blir tilvist. Havnesjefen har
til enhver tid rett til å omrokkere/justere de anviste plasser hvis det er forhold som taler for
det. Båtstørrelse og utnyttelse av båtplassen er her relevante grunner. Det er havnesjefen som
vurderer om slike forhold er til stede. Avgjørelsen kan ankes til styret.
Før bytte av båt som krever større båtplass må havnesjefen kontaktes for å vurdere eventuelle
muligheter for tildeling av større plass.

§ 2. Bruk av båtplass
Brygger, utliggere, fortøyningsbommer, redskapsboder og uttakspunkter for strøm er
båtforeningens eiendom og fornyes når styret mener det er nødvendig. Brukere av brygger,
utliggere og fortøyningsbommer må straks melde fra til havnesjefen dersom de merker feil på
utstyret. Styret kan dra inn brukstillatelsen med øyeblikkelig virkning dersom det oppdages
mislighold eller når pålegg gitt av båtforeningen/havnesjef ikke etterkommes.

§ 3. Salg av båt - rett til å beholde båtplass
Innehaver og leier av båtplass skal betale fastsatt avgift/leie for hele den tiden de har rett til
båtplass. Selger innehaveren sin båt, beholder han retten til båtplass i inntil to år såfremt
avgift blir betalt. Dersom særskilte grunner foreligger kan retten til båtplass, etter søknad til
styret, beholdes i ytterliggere ett år om gangen. Styret avgjør om særskilte grunner foreligger i
hvert enkelt tilfelle.
Innehavere av båtplass kan ikke overlate eller leie ut sin båtplass til andre, men plikter uten
unødig opphold å melde fra til havnesjef om at plassen er midlertidig ledig. Båtforeningen
v/havnesjef disponerer ledige båtplasser for utleie. Havnesjef må før slik utleie forvisse seg
med innehaver at plassen er ledig. Den som leier en slik plass, skal betale avgift etter vedtatte
satser. Den som ligger på leieplass, skal ha en ukes varsel om flytting. Leiere har for øvrig de
samme rettigheter og plikter som de med fast båtplass.
Medlemmer har fortrinnsrett til leie.
Med henvisning til vedtektenes § 11 om medlemmenes personlige ansvar for sin båt når det
gjelder fortøyning og vinteropplag, tillates det ikke å benytte båtplassen til en båt nr. 2 ved
lengre reisefravær i egen båt, jfr. også bestemmelsen om ledige båtplasser for utleie ovenfor.

§ 4. Ansiennitet - ventelisteTau Båtforening opererer kun med aktive ventelister, dvs ventelister hvor man har gitt klar skriftlig beskjed til styret v/havnesjef om at man ønsker å stå på venteliste.På aktiv venteliste for båtplass plasseres medlemmene etter ansiennitet. Ansienniteten skal regnes
fra den dagen innmeldingsavgift er betalt, og gjelder kun ved første gangs tildeling. Ansienniteten annulleresved oppsigelse av båtplass eller ved inndragning av båtplass som følge av to-års regelen.Passivt medlemskap kvalifiserer ikke til å stå på aktiv venteliste i seg selv.Passive medlemmer må betale innmeldingsavgift for å bli registrert på aktiv venteliste, samt å ha gittskriftlig beskjed til havnesjef (jfr. første ledd ovenfor) om sitt behov for båtplass og hvilken båtstørrelse det er snakk om.
Båteiere som ønsker redskapsbod eller båthus må melde dette skriftlig til havnesjef, og de blir
plassert på interesseliste i den rekkefølgen de har meldt fra.

§ 5. Fortøyning - båtstørrelse
Båten må fortøyes forsvarlig, og båter som ikke ligger i utliggere skal fendre tilstrekkelig på
begge sider, slik at det ikke oppstår skade på sidebåten. Alle fortøyninger skal ha elastisk
element. All fortøyning til utliggere behandlet med Combi Coat skal skje ved tauverk (ingen
bruk av sjakler). Baugspyd eller badeplattform etc. skal ikke gå inn over brygge/kai.
Havnesjefen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av fortøyninger som er dårlige. Det
må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. Det kan ikke
påregnes å legge båter i flytebrygger der båtens lengde er større enn utliggerens lengde x 1,25.
Havnesjefen har myndighet til å vurdere hvilke båter som trygt kan fortøyes ved
flytebryggene.

§ 6. Slipping - (vårpuss)
Medlem som ønsker å ta båten på land for oppussing - reparasjon, meddeler dette til
kontaktperson for båtopptak (oppslått på hjemmesiden og på oppslagstavle i havna),
som setter opp en liste/oversikt over tidspunktet for slipping.
Det betales en avgift for slippingen, opp og ut, som er fastsatt av årsmøtet.
I satsen regnes det tre - 3 - arbeidsdager med "godvær" på land. Etter dette betales en
dagsats for de overskytende dager på land.

§ 7. Vinteropplag
Tilbud om vinteropplag skal annonseres med oppslag i båthavna og på Tau Båtforenings
hjemmeside. Medlem som ønsker vinteropplag må melde dette til kontaktperson for båtopptak
(oppslått på hjemmesiden og på oppslagstavle i havna)fra og med 1.september eller første hverdag
etter denne dato dersom 1. september faller på en lørdag eller søndag. Ledige plasser tildeles etter registreringsrekkefølge.
Foreningens medlemmer har fortrinnsrett til opplag.
Satser for vinteropplag fastsettes av årsmøtet.
Vinteropplag regnes fra 15. oktober til 1. mai, etter den tid betales dagsats, samme som
slipping utover tre dager. (jfr. § 6)
Båteier må ta den plass som blir anvist.
Båteier som ønsker tidlig utsetting, må melde dette før bortsetting. Det vil så langt som mulig
bli tatt hensyn til dette ved opplagsplassering.
Hver mann plikter å rydde på/ved sin plass. Den som betjener kran skal påse at dette er gjort
før båten sjøsettes.
Tau Båtforening har intet ansvar for henlagt opplagsmateriell og kan fjerne dette.
Anvisninger fra havnesjefen skal følges.
Tvistespørsmål kan bringes inn for foreningens styre som avgjørende instans.

§ 8. Lagring av utstyr
Det er ikke tillatt å benytte brygger, kaier eller områder som Tau Båtforening disponerer til
opplag for joller eller annet utstyr, uten havnesjefens godkjennelse.

§ 9. Strøm
Abonnement på strøm er mulig via separate strømmålere med uttak plassert på brygge eller
molo. Båteier må selv koste uttak med måler. Prisen pr. kilowatt blir beregnet ut fra den totale
gjennomsnittlige pris over tid som foreningen blir belastet med.
Strømuttak til håndverktøy og lading av batterier (maks 3 døgn pr. mnd.) er gratis.
Det må bare brukes godkjent kabeltype. Ikke godkjente kabler vil bli koblet fra.

§ 10. En båt
Det er ikke anledning til å registrere flere båtplasser på samme person (navn), og på en
båtplass kan der kun ligge en båt. Unntatt herfra er plass til slepejoller som er registrert på
samme eier som hovedbåten, og som ligger på samme båtplass.

§ 11. Ryddighet
Tilgrising av havn og andre båter må ikke forekomme.
Med tilgrising menes: Utvendig skraping og annet arbeid som medfører at rester faller i
vannet, tvist, fiskeslo, utpumping av oljeholdig vann og septik etc.

§ 12. Oppførsel
Båteier og alle som ferdes i båthavna skal oppføre seg sømmelig og ordentlig, og rette seg
etter havnesjefens påbud og det til enhver tid gjeldende reglement. Det er ikke tillatt å
misbruke alkohol i båthavnen. Brudd på bestemmelser som er anført i vedtekter, og
havnereglement vil kunne medføre nektelse av båt og bryggeplass i båtforeningens båthavn.
Båten kan fjernes på eierens egen risiko og regning.

§ 13. Depositum - avskrivning
Ved tildeling betales depositum for båtplass, strømuttak og eventuelt redskapsbod i henhold
til enhver tids gjeldende satser fastsatt av årsmøtet. Det foretas avskriving av innbetalt
innskudd/depositum med 10 % pr. kalenderår. Ved opphør av båtplass og strømuttak
tilbakebetales nedskrevet verdi av depositumet. Førstehåndsleietakere av redskapsbodene skal
beholde sitt depositum (i løpende kroner) uavkortet i hele sin leietid. Depositum for
redskapsboder blir derfor inntil videre ikke nedskrevet.
Retten til redskapsbod bortfaller ved opphør av båtplass. Dersom bruker har påført skade
utover normal slitasje, på brygge, redskapsbod, utligger/fortøyningsbom eller strømuttak,
trekkes dette fra ved oppgjøret.
Styret