Årsmøte 2007

Årsmøte 2007 i Tau Båtforening

Ble avholdt 29-03-2007

Det møtte 32 medlemmer.

DAGSORDEN.

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av møte leder.

3.Valg av to til å skrive under protokollen

4.Styrets årsberetning

5.Regnskap.

6.Valg av formann.

7.Valg av styre.

8.Valg av revisor

9.Valg av valg komite

10.Vedtektsendringer

11.Vaktordningen i båthavnen

12.Årsavgifter

13.Innkomne forslag.

14. Eventuelt.

1: Det var ingen bemerkninger til innkallingen av årsmøte. Innkallingen ble godkjent.

2: Til møteleder ble valgt Jakob Langvik.

3: Til å skrive under protokollen ble valgt Karl Larsen og Kristian Vervik.

4: Syrets årsberetning ble gjennomgått av Jakob Langvik.

Foreningens styre har bestått av:

Leder: Jakob Langvik.

Nestleder: Hallgeir Barkved.

Sekretær: Karl Jøssang.

Kasserer: Jan Arild Eie./ Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Jostein Sandvik

Revisor: Arvid Tjøstheim

Valgkomite:

Nils Gundersen.

Frode Idsøe.

Tilsynsmenn for bryggene:

Brygge A: Bernt Jarl Berge

Brygge B: Ola Gard

Brygge C: Trond Jekteberg

Brygge D: Ottar Kleven

Brygge E: Sigurd Godø

Brygge F: Bjarne Meland

Tau båtforening har 439 medlemmer.

325 båtplasser, Der er ingen ledige båtplasser.

Aktivitetene i 2006:

2006 har vært et aktivt år for foreningen. Det er i hovedsak fullføring av en del prosjekter som har blitt viet størst oppmerksomhet.

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 52 saker.

Det er foretatt investeringer i 2006 for ca.kr.990000 i båthavnen.

Dette fordeler seg på :

Fornying av flytebrygge A.

Ny brygge/kai mellom Hallgeir Barkved sin kai og røret.

Atle Kvamme som ble tildelt plassen har stått for utbyggingen.

Mudringen som måtte utføres i forkant ble kostet av båtforeningen ,massen ble benyttet til fylling på utsiden av røret.

Båtforeningen har inngått leieavtale med Atle Kvamme etter gjeldende satser. Avtalen har samme mal som tidligere benyttede avtaler.

Fylling av stein langs " røret" fortsetter. Pga liten byggeaktivitet som medfører fyllmasse har det ikke blitt så mye masse som ønskelig.

Parkeringsplass nedenfor leilighetene Tau Brygge. Haugen med asfaltrester vil bli benyttet som bakfyll ved den nye kaien til Atle Kvamme.

Vaktordningen i båthavnen fungerer etter styrets oppfatning ikke optimalt.

Vaktordningen kommer som en egen sak på agendaen.

Det er gjort avtale med Tau Båtservice AS om endring av eksisterende bygg, avtalen ble gjort i 2006 men en del formaliteter med kommunen har tatt lengre tid enn antatt.

Styret kjøper nå tjenester til en del av vedlikeholdsarbeidet. Så langt er styret tilfreds med løsningen.

Gjestehavnen har hatt mange besøkende, med mange positive tilbakemeldinger. Styret i Tau Båtforening har fungert som vertskap hver sin uke i sesongen.

WWW- siden www.taubatforening.no er under utvikling og styret ønsker innspill fra medlemmene slik at siden blir best mulig.

Økonomien i Tau Båtforening er sunn, noe regnskapet vil vise.

Planene videre i 2007 vil blant annet være:

Utskiftning av de flytebrygge - D

Søknad om å forlenge bryggene mot nord , ble avslått av Strand kommune.

Ferdigstilling av asfaltering, og opparbeidelse av krone ved søre molo.

Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for innsatsen som er vist gjennom året.

5.Gjennomgang av regnskapet. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

6. Jakob Langvik ble valgt til formann.

7. Nils Gundersen fra valgkomiteen presenterte valgstyrets forslag til nytt styre.

8. Revisor Arvid Tjøstheim ble gjenvalgt.

9. Styret for 2007 består av følgende personer:

Leder: Jakob Langvik

Nestleder: Hallgeir Barkved

Sekretær: Karl Jøssang

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Jostein Sandvik

Valgkomite: Kåre Halsne og Frode Thorsnes.

Fratredende styremedlemmer: Jan Arild Eie

Fra valgkomiteen fratrer Nils Gundersen

10. Forslaget til vedtektsendringer som styret fremla for årsmøte ble godkjent.

11.Vaktordningen i båthavnen fungerer etter styrets oppfatning ikke optimalt. Styrets forslag til årsmøteer å gå over til elektronisk overvåkning. Det ble fra medlemmene utvekslet meninger over forslaget. Konklusjonen etter stemmegivning ble at styrets forslag skulle følges. Vaktordningen fortsetter etter de gamle normer ut året 2007.

12. Styret vil ikke foreslå å øke satsene for avgifter til båtplasser i år. Satser som foreslås øket er avgift i gjestehavnen, økes til kr.100.00 pr. døgn

Kran opptak / utsetting økes til kr.500.00

Forslaget ble vedtatt.

13. Der var ingen innkomne forslag.

14. Eventuelt.

Det ble gitt informasjon om flyttbar bensin / dieselstasjon.

Planlagt oppdrettsanlegg ved Harholmen.

Årsmøte var av den oppfatning at oppdrettsanlegget ikke skulle oppføres som planlagt, og bad styret innlevere protest mot det planlagte oppdrettsanlegget.

Referent: Møtedeltaker:

Karl Jøssang Karl Larsen

Kristian Vervik