Årsmøte 2011

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 17.03.11 kl.19:00

Det møtte 47 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i Brugsløa, Mølleparken.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskap

6. Revisjon av vedtekter

7. Valg av formann

8. Valg av nestformann

9. Valg av sekretær

10. Valg av styremedlem

11. Valg av varamenn

12. Valg av valkomité

13. Årsavgifter

14. Innkomne forslag

1. Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøtet.

Innkallingen ble godkjent.

2. Til møteleder ble valgt Svein Langvik.

3. Til å skrive under protokollen ble valgt Gunnar Fatland og Per Heng.

4. Styrets årsmelding ble gjennomgått av Svein Langvik.

TAU BÅTFORENING - ÅRSMELDING FOR 2010

Styret har hatt desse medlemene

Leiar: Svein Langvik

Nestleiar: Bernt Magne Mæhle

Sekretær: Karl Jøssang

Kasserar: Gunnar Fatland

Hamnesjef: Per Nordbø

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten A. Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Frode Thorsnes

Valkomite: Roar Kleven og Reimund Fiskå

Revisor: Arvid Tjøstheim

Tilsynsmenn for bryggjene

Bryggje A og molokai nord: Henning Johannesen

Bryggje B: Ola Gard

Bryggje C: Tor Arne Tungland

Bryggje D: Ottar Kleven

Bryggje E: Sigurd Godø

Bryggje F: Bjarne Mæland

Bryggje G og molokai sør: Jarle Johannessen

Ytre molo sør: Paul Berland

Medlemstal og båtplassar

Båtforeningen har 414 medlemer og 337 båtplassar.

Aktivitet i 2010

Styret har hatt 7 styremøte og handsama 48 saker.

Vedtekter

Styret utnemnde eit utval til å sjå på vedtekter og reglement for båtforeningen. Utvalet hadde

desse medlemene: Jakob Langvik, Per Nordbø og Gunnar Fatland. Formålet med arbeidet var

å få meir presise vedtekter og ein meir logisk struktur på styrande dokument. Utvalet har lagt

ned mykje arbeid og kome med forslag til nye vedtekter og hamnereglement. Styret vil leggja

forslaget til vedtekter fram for årsmøtet, mens hamnereglementet er styret sitt ansvar.

Endringar i vedtektene må leggjast ut på førehand og det må vera 2/3 fleirtal på årsmøtet

for å få dei vedtatt.

Økonomi

Båtforeningen har framleis ein sunn økonomi, men overskotet minkar og dette må etter kvart

kompenserast med å auka inntektene. Resultatet i 2009 var på kr 302 000, mens i 2010 vart

dette redusert til 193 000. Ekstaordinær nedbetaling av lånet til flytebryggjene (kr 370 000)

saman med ordinær nedbetaling har redusert lånegjelda med kr 450 000 i 2010. Dette er gjort

for å gje båtforeningen høve til fornying av flytebryggjene utan ekstra tilskot frå medlemene.

Rekneskap for 2010 er vedlagt, men på grunn av fristen for trykking er ikkje rekneskapet

formelt godkjent av styret. Godkjent rekneskap og revisorberetning vil bli lagt fram på årsmøtet.

Driftleiar

På årsmøtet i 2010 vart det vedteke å tilsetja driftsleiar. Styret har inngått kontrakt med Idse

Vaktmesterservice om leige av ein person til denne jobben. Kontrakten gjeld ut 2011 og deretter for eitt år om gongen med mindre den vert oppsagd av ein av partane. Det er ei fleksibel ordning som vert tilpassa arbeidsmengda, men med eit maksimum på 50% stilling.

Frode Rag har hatt vore i teneste frå juli 2010, har vist interesse og innsikt i arbeidet og kome

greit inn i miljøet. Styret er nøgd med denne ordninga, me får betre tilsyn og vedlikehald av

anlegget og etter kvart bør me også få betre utnytting av hamnekapasiteten. Me slepp også

arbeidsgjevaransvar og den administrasjonen som fylgjer med å ha eigne tilsette.

Ferdigstilte prosjekt

Alle planlagde prosjekt for 2010 er gjennomførte.

Løftemaskineriet på båtkranen er skifta og det er bygd nytt tak over maskineriet der det står

parkert. Det gamle hadde gjort teneste i ca 30 år og det var totalt sett betre å kjøpa nytt enn å

overhala det gamle. Kostnaden for dette var ca kr 148 000. Kapasiteten på det nye maskineriet er på 8 tonn mot 6,3 tonn på det gamle. Stålkonstruksjonen tåler ikkje meir enn 6,3 tonn og overlastsikringa er derfor innstilt på denne verdien. For å nytta kapasiteten fullt ut må løftebjelken og ramma forsterkast samstundes som bjelken bør løftast og den ytre A ramma utvidast.

På sørsida av moloen er det støypt kant mot molofyllinga, det står att å flytta rekkverket og litt utfylling mot betongmuren. Oppgradering av det elektriske anlegget i nordre hamn er stort sett ferdig, heile hamna er nå bygd om til 400V og me har fått eit moderne anlegg av god kvalitet.

For overvakingsanlegget er det montert fiberoptisk kabel og systemet er betre, men det bør

byggjast ut litt meir. Det er blindfelt og ein treng minst eit kamera til for å få full dekning.

Film frå anlegget har elles hjelpt politiet til å oppklara innbrot i båtar i løpet av året. Det blir

gode bilder også i mørke. I servicebygget er det lagt nytt golvbelegg og tak og vegger er pussa opp.

Gjestehamna

Det vart registrert 497 overnattingar i 2010 mot 401 året før. Dette er ein auke på 24%.

Det vart ikkje levert rundstykke og avis til gjestebåtane som tidlegare. SMAK som leverte

varene vart lagd ned, ein av sponsorane trekte seg og fleire var lite entusiastiske. Styret gjekk

derfor ikkje vidare med saka.

Planar for 2011

Rekkverk på sørsida av moloen skal flyttast og etter utfylling og asfaltering kan ein merka

opp parkeringsplassane.

Oppgradering av båtkranen med sterkare kranbjelke og utvida A-ramme mot sjøen. På same

tid bør kranbjelken løftast ca 2 m. Sivilingeniør S K Langeland AS har har utført eit forprosjekt på dette arbeidet.

Avklara alle formalitetar for utleggjing av ei betongbryggje frå det nordaustre neset på Saholmen.

Finna ei løysing på transporten av båtar frå nordre opplagsområde over moloen til sørsida slik at ein får nytta opplagsplassane på sørsida.


Etter forslag fra Nils Gundersen ble det besluttet at styret også skal videre utrede mulighet for å anvende steinfylling fra det nordøstre neset på Saholmen.

Forøvrig kom det ingen merknader til årsmeldingen.

5. Gjennomgang av regnskapet.

Det var ingen kommentarer til regnskapet eller revisjonsberetningen for 2010. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Revisortjenesten vil fortsette med avtalen som er inngått med Revisjon Ryfylke A/S.

6. Forslag til nye vedtekter

Jakob Langvik presenterte styrets forslag til nye vedtekter.

Ved votering fikk styrets forslag 27 stemmer, 18 stemte Nei til forslaget mens 2 stemte blankt.

Dermed fikk ikke forslaget det nødvendige 2/3 flertall, og de opprinnelige vedtektene fortsetter å gjelde.

Styrets vurdering er at de innkomne forslag fra Odd Rune Malterud og Jarle Århaug (se også pkt 14) refererer seg til styrets forslag til nye vedtekter, ikke de opprinnelige.

Disse to innkomne forslag blir derfor vedlagt denne protokoll til vurdering og behandling av det nye styret.

--

VALG

Innstilling fra valgkomiteen til styreposisjoner på valg:

Posisjon

Navn

Kommentar


Formann

Leiv Egil Helle (ny)

Svein Langvik ønsket ikke gjenvalg


Nestformann

Jarle Helgøy (ny)

Bernt Magne Mæhle ønsket ikke gjenvalg


Sekretær

Ståle Østerhus (ny)

Karl Jøssang ønsket ikke gjenvalg


Styremedlem

Per Heng

Per Heng ønsket gjenvalg


Varamann

Arild Melberg

Arild Melberg ønsket gjenvalg


Varamann

Frode Thorsnes

Frode Thorsnes ønsket gjenvalg


Følgende styreposisjoner var ikke på valg ved dette årsmøtet:

Kasserer Gunnar Fatland

Havnesjef Per Nordbø

Styremedlem Morten A. Torgersen

--

7. Valg av formann

Leiv Egil Helle ble enstemmig valgt til ny formann.

8. Valg av nestformann

Jarle Helgøy ble enstemmig valgt til ny nestformann.

9. Valg av sekretær

Ståle Østerhus ble enstemmig valgt til ny sekretær.

10. Valg av styremedlem

Per Heng ble enstemmig valgt til nytt styremedlem

11. Valg av varamenn

Arild Melberg og Frode Thorsnes ble enstemmig valgt til nye varamenn.

Styret i Tau Båtforening for 2011

Posisjon

Navn


Formann

Leiv Egil Helle


Nestformann

Jarle Helgøy


Havnesjef

Per Nordbø


Kasserer

Gunnar Fatland


Sekretær

Ståle Østerhus


Styremedlem

Morten A. Torgersen


Styremedlem

Per Heng


Varamann

Arild Melberg


Varamann

Frode Thorsnes


--

12 Valg av valgkomité

Svein Langvik, Bernt Magne Mæhle og Karl Jøssang ble enstemmig valgt til ny valgkomité.

13 Årsavgifter

Eksisterende avgiftsbeløp

Styrets forslag til nytt avgiftsbeløp

Resultat av votering


Medlemskontingent

kr 250,-

kr 300,-

Enstemmig vedtatt


Meterpris brygge

kr 450,-

kr 500,-

Vedtatt med 44 stemmer. Et benkeforslag om meterpris brygge på kr 900,- fikk 3 stemmer og falt.


Vinteropplag

kr 600,-

kr 800,-

Enstemmig vedtatt


Leie redskapsboder

kr 450,-

kr 500,-

Vedtatt med 25 stemmer. Et forslag fra Jarle Århaug om leiebeløp på kr 250,- fikk 13 stemmer og falt. 9 medlemmer stemte blankt.


Dermed ble hele styrets forslag til nye avgiftssatser vedtatt av årsmøtet..

14 Innkomne forslag

Det var 2 innkomne forslag.

1. Forslag fra Odd Rune Malterud om ny § 6 og § 8 til styrets forslag til nye vedtekter, samt noen mindre presiseringer ellers i teksten.

2. Forslag fra Jarle Århaug om ny tekst/innspill til deler av styrets forslag til nye vedtekter, samt havnereglement.

Styrets vurdering er at begge de innkomne forslag refererer seg til styrets forslag til nye vedtekter, ikke de opprinnelige.

Disse to innkomne forslag ble derfor ikke behandlet av årsmøtet, men blir vedlagt denne protokoll.

Se egne vedlegg til protokoll.

Møtet ble hevet kl.20:55.

Morten A. Torgersen (referent) Gunnar Fatland Per Heng

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VEDLEGG 1 :

Forslag fra Odd Rune Malterud

Årsmøtet 17. mars 2011

v/ styret Tau Båtforening

8.mars 2011

Odd Rune Malterud

Breidablikkv. 5

4120 TAU

ÅRSMØTET 2011

Det vises til innkalling til årsmøtet hvis jeg beklageligvis ikke kan delta på grunnet jobbreise. Det bes av den grunn at mine innspill via brev sendt til styret pr. e-mail blir tatt med i diskusjonsgrunnlaget for nye vedtekter.

Undertegnede registrer at det fra styrets side er satt ned et utvalg til å se på vedtekter og reglement, og har i den forbindelse en del punkter som jeg tillater meg å kommentere.

Forslag til nye vedtekter ligger ved årsmøteinnkallingen, men ikke reglementet. Det blir av den grunn ikke mulig å ta stilling til bare nye vedtekter som er kraftig redusert mht. styringsansvaret i forhold til de gamle. Normalt er vedtektene styret og medlemmenes overordnede styringsverktøy, mens reglement er basert på daglig drift. I forslag om nye vedtekter er etter mitt skjønn årsmøtet som høyeste organ tilsidesatt til fordel for styre, en ikke heldig eller demokratisk handling.

AD § 6 ÅRSMØTET

Forslaget til endring er ikke iht. hvordan et årsmøte skal settes, dette må endres slik:

ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på et årsmøte, må vedkommende ha vært medlemmer i minst 3 - tre - måneder. Årsmøtet skal holdes innen 1.april. Styret fastsetter det nærmere tidspunkt. (kan sløyfes da dette er en av styret naturlige oppgaver) Års møtet innkalles med minst 14 dagers varsel med annonse i lokalavisa og ved oppslag i båthavna. Årsmeldingen legges ut i klubblokalet og på båtforeningens web side senest 1 uke før årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles :

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av foretningsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av tellekorps,2 personer

5. Valg av protokollfører

6. Valg av 2 personer som skal undertegne protokollen

7. Styrets årsberetning

8. Fremlegge regnskap med revisorberetning

9. Fremlegge og godkjenne budsjett

10. Fastsettelse av kontingent og avgifter

11.Styrets forslag, herunder vedtekt og reglements endringer

12.Innkomne forslag

13.Valg av leder for 1 år ad gangen

14.Valg av styre nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef, 2 styremedlemmer, for 2 år ad gangen, 2 vararepresentanter for 1 år ad gangen

15.Valg av revisor for 1 år ad gangen

16.Valg av valgkomité 2 medlemmer 1 år ad gangen

Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på et årsmøte må være sendt skriftlig til styret senest 7 - sju - dager før årsmøtet holdes. Det er mulig å avgi forhåndsstemme.

Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøte etter styrets innstilling.

Slik som foretningsorden nå er foreslått fra utvalget, vil agendapunktene kun referere som et ordinært møte, da en ikke har formell foretningsorden iht. gjeldende regler.

AD § 8 ÅRSMØTET

"Styret utarbeider og iverksetter havnereglement for Tau båtforening"

Her kommer det springende punkt, vedtektene er redusert, mens styret får "blankofullmakt" til bla. å avgjøre bla. ansiennitets prinsipper, overføring av rettigheter, eiendomsrett, eksklusjoner, det mangler også fremgangsmåte ved evt. klagegang.

det foreslås av den grunn at dette tas inn i vedtektene, slik at disse viktige momentene for medlemmene ikke kan bli oppfattet som personavhenging.

Dette kan enkelt gjøres ved at reglementet er utarbeidet FØR årsmøtet, legges frem på lik linje med årsrapporten og stemmes på av de fremmøtte!

Forslag til ny tekst i § 8 blir da:

Styret utarbeider havnereglement som legges frem som omtalt i § 6 ,siste setning. Styret legger frem havnereglement under årsmøtes foretningsorden og iverksetter så havnereglementet.

Undertegnede anser disse eller likeverdige tiltak som nødvendig for å kunne ha stemt ja til vedtektsendringene.

Avslutningsvis vil jeg takke styret for en fantastisk jobb med havnen på frivillig basis, og igjen beklage mitt fravær grunnet ukependling. Dette forhold avstår selvfølgelig ikke for mine plikter som medlem og jeg hjelper gjerne til med dugnad /bryggeansvarlig etc. som ikke krever "konstant" tilstedeværelse.

Lykke til med årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Odd Rune Malterud


VEDLEGG 2 Forslag fra Jarle Århaug

Årsmøte forslag for Tau Båtforening årsmøtet 17 Mars 2011.

For å spare tid i årets møte så vil jeg be om vurdering på at mine forslag under tas før vedtektsrevisjonen. Det vil spare mye tid ved at jeg ikke trenger å gjenta alt 2 ganger.

1. Foreslår at alle saker av en gitt størrelse/økonomisk betydning skal defineres av årsmøtet og vedtas inntatt i vedtektene for å sikre fremtidig oversikt for årsmøtet. (Ref Advokat rapport datert 10,01,2009 som foreslår dette i siste avsnitt side 1)

Som underpunkt 1.1 foreslås saker som overskrider 100 000 bare for å ha noe inne som lett kan endres neste år (eller på årets møte).

Som underpunkt 1.2 foreslås alle saker som gir enkelte medlemmer og andre leietakere i båthavnen særskilte eller utvidede rettigheter i forhold til dagens avtaler de måtte ha. Dette bare for å ha noe inne som lett kan endres og utvides til andre saker neste år (eller på årets møte).

(dette er også omtalt i Advokat rapport datert 10,01,2009 som foreslår noe om dette i 2 og 3 avsnitt side 6)

2. Foreslår at §12 i gjeldende reglement blir tatt inn i vedtekten som ny § der.

Dette for å sikre fremtidig oversikt for årsmøtet (Ref advokat rapport datert 10.01.2009 som foreslår dette i første avsnitt side 2)

Ref § 12: Båtplass og redskapsboder kan overføres fra foreldre til barn eller barnebarn. Andre overføringsforhold skal godkjennes av styret. Ved overføring skal mottaker betale gjeldende avgift. Ved dødsfall kan båtplass arves vederlagsfritt av ektefelle/samboer. For naustsameiene gjelder egne avtaler.

3. Uavhengig av om pkt over vedtas eller ikke foreslås det at ordlyd i § 12 i gjeldende reglement endres i til :

Båtplass og redskapsboder kan overføres fra foreldre til barn eller barnebarn. Andre overføringsforhold skal godkjennes av styret årsmøtet. Ved overføring skal mottaker betale gjeldende årlig avgift, men selve overføringen av leieforhold gjøres vederlagsfritt. Ved dødsfall kan båtplass arves vederlagsfritt av ektefelle/samboer. For naustsameiene gjelder egne avtaler.

(dette er mer i samsvar med årsmøte vedtaket fra 2009 under pkt 10 der dette ble vedtatt med 37 mot 2 + 2 blanke stemmer samt at det sikrer årsmøtet fremtidig oversikt)

4. Foreslår at det skal utarbeides retningslinjer for videresalg av båthus som legges frem for neste årsmøte som vedtekts endring og tas inn i vedtektene etter gjeldende regler (Ref Advokat rapport datert 10,01,2009 som foreslår noe om dette i 2 avsnitt side 6)

5. Foreslår at følgende må inn i vedtekten : Ved endring av premisser av leieforhold skal slike endringer legges frem og vedtas av årsmøtet etter gjeldende regler (foreslått på bakgrunn av telefonsamtale med Kasserer Fatland denne uken der det ble sagt følgende: styret skal etter årsmøtet i nytt forslag til nytt reglement vurdere nye premisser for leieavtaler. Det fremgikk at disse er differensierte mellom de som har vanlige båtplasser og de som har båtplass med tak over/naust. At avtaler er forskjellige slik det er nå er en ting, men ett slikt nytt vedtak vil sikre at avtaleforskjeller ikke ytterligere forsterkes inn i fremtiden uten ett årsmøtevedtak.

6. Foreslår at leien for naust boder reduseres til reell verdi som er ½ av dagens (fra 1 til ½ leiemeter for båtplass). (Ref Advokat rapport datert 10,01,2009 som omtaler dette i avsnitt 1 og 2 side 8) Det er viktig å understreke at dette er 3 året på rad dette tas opp. I 2009 ble det ikke tatt opp som reduksjon i leie, men som forslag om at alle med tilsvarende gode (disponering av arealer over/på land) skulle betale det samme for likt areal /m2 (Prinsipp om forskjellsbehandling). Dette ble i 2009 avvist med begrunnelse om at alle "andre" betalte sitt eget vedlikehold og sine utgifter. Det er ett godt argument som jeg hadde tatt delvis høyde for i første forslag i 2009, men som ikke ble tillagt vekt, og som også er gjentatt i advokatrapport. I 2010 ble dette tatt opp igjen, men da som en reduksjon i leien i hht reelle tall og i samsvar med konklusjon fra Advokat. Kasserer Fatland la på dette årsmøte frem ett fiktivtregnestykke med så vel gale premisser for beregningene sine som direkte matematiske regnefeil uten at årsmøtet oppdaget det. Etter årsmøtet i 2010 som undertegnede ikke var på fikk jeg tilsendt dette regnestykket på forespørsel til kasserer Fatland. Først etter å ha tatt det via flere revisorer derav båtforeningens egen gav kasserer Fatland etter og innrømmet feil som direkte har ført årsmøtet bak lyset ved behandling i 2010. Jeg har dokumentert dette for styret skriftlig i etterkant som ikke har hatt noen kommentarer til denne argumentasjonen. Eneste svar jeg har fått i svar i tillegg til innrømmelse av feil premisser og regning er at uansett så skal prisen ikke justeres og at saken er avsluttet?? Nå er ett år gått og saken tas opp for årsmøte for å få bort slik forskjellsbehandling i Tau Båthavn som det i jo handler om fortsatt.

(personlig så mener jeg fortsatt i tråd med mitt originale forslag fra 2009 at vi som disponerer areal over land kan betale for det. Det er ikke her snakk om penger fra min side, men om rettferdighets prinsipper og krav på skikkelig behandling når feil er foretatt)

Mvh

Jarle Århaug