Årsmøte 2010

Årsmøte 2010 i Tau Båtforening

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 24.03.10 kl.19:00

Det møtte 36 medlemmer.

Årsmøte ble avholdt på Strand Videregående Skole.

DAGSORDEN.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap.

6. Valg av formann.

7. Valg av havnesjef.

8. Valg av kasserer

9. Valg av styremedlemmer/ varamenn

11.Valg av valgkomite.

12. Årsavgifter.

13. Driftsleder for båthavnen i 50% stilling.

14. Juridisk vurdering av avtaler, orientering.

15. Innkomne forslag.

1. Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøte.

Innkallingen ble godkjent.

2. Til møteleder ble valgt Svein Langvik.

3. Til å skrive under protokollen ble valgt Erling Tvedt og Gordon Heng.

4. Styrets årsberetning ble gjennomgått av Svein Langvik.

Foreningens styre har bestått av:

Leder: Svein Langvik.

Nestleder: Bernt Magne Mæhle.

Sekretær: Karl Jøssang.

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Frode Thorsnes

Revisor: Arvid Tjøstheim

Valgkomite:

Georg Einervoll

Roar Kleven.

Tilsynsmenn for bryggene:

Brygge A: Henning Johannessen

Brygge B: Ola Gard

Brygge C: Tor Arne Tungland

Brygge D: Ottar Kleven

Brygge E: Sigurd Godø

Brygge F: Bjarne Mæland.

Brygge G: Jarle Johannessen

Ytre molo sør: Paul Berland

Tau båtforening har 424 medlemmer.

337 båtplasser.

Aktivitetene i 2009:

Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet 62 saker.

Økonomi:

Økonomien i Tau Båtforening er sunn, men overskuddet er redusert fra kr.513.000,- i 2008 til kr. 302.000,- i 2009.

Den viktigste årsaken til dette er reduserte innmeldingsavgifter.

Utvidelse av båthavnen:

Båtforeningen har sendt forslag om justering i reguleringsgrensene for havneområdet nord, til den nye revisjon av kommuneplan.

Kommuneadministrasjonen er negativ til forslaget fra båtforeningen, men saken er ikke politisk ferdigbehandlet på det nåværende tidspunkt.

Ferdigstilte prosjekter: Sluttprotokoll og prosjektregnskap for naustbodene er gjort opp med en total kostnad på kr. 560.000,-. Dette tilsvarer en kostnad pr. naustbod på kr.28.000,-

4 medlemmer har betalt inn hele summen, mens 16 medlemmer har innbetalt kr.15.500,- og utført dugnadsarbeid tilsvarende kr. 12.500,-

Summen samsvarer med budsjettet for prosjektet.

Kaisjørtet på sørsiden av moloen ble bygget til avtalt pris. 60 meter benyttes av Bremnes Seashore A/S. Bremnes Seashore dekket kostnadene for 60 meter kailinje mot en bruksrett uten avgifter i 12 år.

Kostnader for 15 meter er dekket av et medlem i Tau båtforening til samme vilkår.

15 meter kailinje disponeres av båtforeningen.

Mastekran er ferdig montert, og sertifisert. Stålarbeidet ble utført av Strand videregående skole og den totale kostnaden ble kr. 30.000,-

Krankaien har fått fenderverket (bildekk) skiftet til tresjørt, til en kostnad av kr. 58.000,-

Gjestehavnen:

Det ble registrert 401 overnattinger i 2009 mot 306 i 2008.

Det ble levert rundstykker og en avis til gjestebåtene i juli.

Smak - Rema - Kiwi - Statoil og Tau pizzakafe sponset denne ordningen.

Coop ønsket ikke å være en del av sponsingen.

Juridiske vurderinger:

Etter pålegg fra årsmøte i 2009 ble styret bedt om å få utført en juridisk vurdering av avtalene som båtforeningen har inngått.

Dette arbeidet er utført av advokatfirma Øverland Ans ved advokat Øystein Hus. Rapporten fra advokatfirma avdekker ikke urimelige forhold, men peker på områder som kan forbedres. Dette gjelder spesielt struktur og innhold i de styrende dokumenter, reglement og vedtekter.

Prisen på dette arbeidet var kr.20,000,-

Styret har som mål å få rettet opp feil i reglement og vedtekter i løpet av året, og presentere dette for årsmøte i 2011.

Rapporten er tilgjengelig for alle medlemmer, og kan avhentes hos formann eller sekretær om dette ønskes.

Planer for 2010.

Styret vil foreslå å tilsette en egen driftsleder( vaktmester ) i ca. 50% stilling. Kostnadene ved dette vil bli redusert ved at en kan nytte havnekapasiteten bedre ,og dermed få større inntekter. Bedre vedlikehold vil også lønne seg på sikt.

Det er fortsatt betongarbeid som gjenstår på den nye kailinjen, dette vil ferdigstilles før sesongstart i 2010.

Oppgradering av det elektriske anlegget vil fortsette.

Heismaskinen til opptakskran vil bli skiftet til ny type.

Fiberoptisk kabel vil bli installert.

I tillegg til mange mindre gjøremål som går på drift og vedlikehold.

Det var ingen kommentarer til årsmeldingen fra medlemmene.

5. Gjennomgang av regnskapet.

Det var ingen kommentarer til regnskapet, og revisjonsberetningen for 2009. Regnskapet ble godkjent av årsmøte.

6. I fravær av valgkomiteen presenterte formann

Svein Langvik forslaget til nytt styre.

Svein Langvik ble valgt til formann for en ny periode.

7. Styret i Tau Båtforening for 2010.

Svein Langvik Leder

Bernt Magne Mæhle Nestleder

Karl Jøssang Sekretær

Gunnar Fatland Kasserer

Per Nordbø Havnesjef

Per Heng Styremedlem

Morten Torgersen Styremedlem

Arild Melberg Varamedlem

Frode Thorsnes Varamedlem

8. Revisortjenesten vil fortsette med avtalen som er inngått med Revisjon Ryfylke A/S.

9. Valgkomite:

Roar Kleven og Reimund Fiskå

10. Årsavgifter.

Styret ønsker å beholde de nåværende satser.

Det bli en justering på opptak/ utsetting av båt for passive medlemmer til kr.1000,-.

Bruk av tørketrommel og vaskemaskin ble satt til kr. 50,-

11. Driftsleder for båthavnen

Forslag fra styret om å ansette en person i 50% stilling.

Gjennomgang om hvorfor dette var aktuelt, og formålet med egen ansettelse.

Medlemmene var positive til forslaget om å ansette en egen person, og ønsket at styret skulle jobbe videre med saken.

Gjennomgang av den juridiske vurderingen som var utført av advokatfirma Øverland Ans.

Det var ingen kommentarer fra medlemmene på den juridiske vurderingen som var utført.

Se egen rapport, og tidligere avsnitt om saken.

12. Innkomne forslag:

Det var 2 innkomne forslag.

Forslag fra Jarle Århaug om justering av leie av naustboder.

Forslag fra Karl Aksel Johannessen om reduksjon i pris for opptak av båt for passive medlemmer.

Se eget vedlegg i protokoll.

Møte hevet kl.20:35.

Karl Jøssang Erling Tvedt Gordon Heng