Årsmøte 2009

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 19/3-09.

Det møtte 41 medlemmer.

Årsmøte ble avholdt på Strand Videregående Skole.

DAGSORDEN.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap.

6. Valg av formann.

7. Valg av styre.

8. Valg av revisor

9. Valg av valgkomite10. Årsavgifter

11. Bygging av redskapsboder.

12. Innkomne forslag.

1. Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøte.

Innkallingen ble godkjent.

Det var benkeforslag fra Jarle Århaug om å bytte plass på punktene 6 og 7.

Punkt 7 skulle behandles før punkt 6.

Dette er å anse som et særvilkår, og vil ikke bli godkjent som avvik til reglement.

2. Til møteleder ble valgt Svein Langvik.

3. Til å skrive under protokollen ble valgt Kristian Vervik og Karl Larsen.

4. Styrets årsberetning ble gjennomgått av Svein Langvik.

Foreningens styre har bestått av:

Leder: Svein Langvik.

Nestleder: Hallgeir Barkved.

Sekretær: Karl Jøssang.

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Frode Thorsnes

Revisor: Arvid Tjøstheim

Valgkomite:

Georg Einervoll

Kåre Halsne

Tilsynsmenn for bryggene:

Brygge A: Bernt Jarl Berge

Brygge B: Ola Gard

Brygge C: Trond Jekteberg

Brygge D: Ottar Kleven

Brygge E: Sigurd Godø

Brygge F: Bjarne Mæland.

Brygge G: Jarle Johannesen

Tau båtforening har 434 medlemmer.

337 båtplasser.

26 Medlemmer er på venteliste for båtplass.

Aktivitetene i 2008:

2008 har vært et aktivt år for foreningen. Det var revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Båtforeningen har sendt inn forslag om tillatelse til å legge ut en 30 m. lang flytebrygge av betong fra Saholmen og i nordlig retning slik at flytebryggene C og D kan utvides, i tillegg vil flytebryggen fungere som en bølgebryter for havnen.

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 42 saker.

Redskapsboder er bygget i et antall av 20 stk.

Arbeidet ble gjort på dugnad av redskapsboddeltakerne.

Redskapsbodene har en god standard.

I gjestehavnen er det registrert 306 overnattinger i 2008.

Dette er omtrent samme nivået som i 2007.

Kontrakt med Brødrene Jørmeland om bygging av 90 meter kaiskjørt er inngått.

Bremnes Seashore skal betale to tredjedeler av byggekostnadene, mot å få benytte 60 meter kai i 12 år uten å betale havneavgift.

Mastekran vil bli montert nær båthusa i sørehavn.

Kranen kan løfte 250 kg.

Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for innsatsen som er vist gjennom året.

5. Gjennomgang av regnskapet. Det var ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent av årsmøte.

6. I fravær av Kåre Halsne fra valgkomiteen presenterte formann Svein Langvik forslaget til nytt styre. Svein Langvik ble valgt til formann for en ny periode.

7. Styret i Tau Båtforening for 2009.

Svein Langvik Leder

Bernt Magne Mæhle Nestleder

Karl Jøssang Sekretær

Gunnar Fatland Kasserer

Reimund Fiskå Havnesjef ( Valgt for 1 år )

Per Heng Styremedlem

Morten Torgersen Styremedlem

Arild Melberg Varamedlem

Frode Thorsnes Varamedlem

8. Revisortjenesten vil fortsette med avtalen som er inngått med Revisjon Ryfylke A/S.

9. Valgkomite:

Roar Kleven og Georg Einervold.

10. Årsavgifter.

Under gjennomgang av årsavgiftene ble det rettet spørsmål fra salen.

Karl Axel Johannessen rettet spørsmål om hvorfor han som tidligere medlem med båt i havnen måtte betale avgift som båt utenfor havnen, når han fortsatt var medlem, men med båten plassert i en annen havn.

Styret lovet å se på saken.

Jarle Århaug ba om at punktet som omhandlet leie av redskapsbod ble tatt på et senere tidspunkt i presentasjonen.

Benyttelse av krantjenester i forbindelse med søndager/høytids- og helligdager blir påplusset kr.500.- i tillegg til opprinnelig sats.

Vinteropplag avsluttes innen 15 april, såfremt dette ikke kolliderer med høytidsdager.

Benyttelse av båtrampe kr.50.- for ikke medlemmer.

Norsk Folkehjelp er fritatt for betaling.

Leie av båtplass:

Båter under 6 m. kr. 800.- pr. mnd.

Båter opp til 10 m. kr 1200.- pr. mnd.

Båter over 10 m. kr.1600.- pr. mnd.

Leie av redskapsbod kr.450.- pr. år.

Det utbetales kr.10000.- til personer som sier opp båtplassen i flytebryggene.

Overføring av båtplass.

På grunn av likhetsprinsipp og økonomisk like vilkår for medlemmene, samt at foreningen har et gitt inntektsbehov, fremmet styre forslag om å innføre en overføringsavgift pålydende kr. 10000.- ved overføring etter § 15 i Tau båtforenings reglement.

Jarle Århaug bad om ordet for å orientere om sitt syn på saken angående overføring av båtplass. Han refererte til skriv sendt til samtlige styremedlemmer den 18.03.09.

Han ønsket samtidig å fremme forslag til neste årsmøte om at rekkefølgen i sakslisten måtte forandres dit hen at alle saker ble gjennomgått før valg av styre ble avholdt. I så fall må § 4 i vedtektene forandres.

Skriv fra Jarle blir liggende med årsmøtereferatet som et vedlegg.

Det ble en del meningsutveksling angående naust med boder i tilknytning til selve naustet, og redskapsboder på fritt lende.

Det ble poengtert at leie til redskapsbod i all hovedsak skulle dekke kostnadene som blir påført båtforeningen som eier av byggene.

Nausteier plikter å besørge aktuelle utgifter for egen regning.

Det ble besluttet å utføre en skriftlig avstemming på følgende:

Avgift for overføring av båtplass fra foreldre til barn settes til kr.10000.-

De som ønsker å støtte forslaget gjør dette ved å stemme "JA"på stemmeseddel. De som ønsker at overføringen skal foregå uten overføringsavgift gjør dette ved å stemme "NEI" på stemme- seddel.

Opptelling ble utført av en person fra styret samt 2 uavhengige personer, resultatet ble:

Blank seddel 2 stk.

JA 2 stk.

NEI 37 stk.

Øvrige avgifter ble godkjent av årsmøte.

11. Styret bad årsmøte om fullmakt til fortsatt bygging av redskapsboder om dette skulle vise seg å bli aktuelt.

Årsmøte hadde ingen innvendinger mot forslaget.

12. Innkommet forslag om endring av vedtektene § 4 punkt 5

om valgkomite. Stryk "avgått styremedlem". Ny tekst: Valg av valgkomite bestående av 2 medlemmer. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøte.

Styret ble pålagt å gå gjennom inngåtte avtaler i sammenheng, og om nødvendig rydde opp i urimelige forhold. Det ble ytret ønske om mer innsikt i avtalene, og styret var velvillig til dette, uten at det ble bestemt hvordan dette skulle foregå.

Det ble besluttet med årsmøte sin velsignelse å " fryse " dagens venteliste hvor innmeldingsavgiften på kr. 10000.- er betalt.

Det ble samtidig gitt informasjon om hvorfor man måtte endre på eksisterende praksis.

Det var forståelse for endringen blant årsmøte deltakerne.

Referent: Møtedeltakere:

Karl Jøssang Kristian Vervik Karl Larsen.

Vedlegg:

Ref mine mailer tidligere der synspunkter på dette med arv i Tau båtforening ble lagt frem som en liten del av prosessen i forbindelse med bygging av nye Redskaps boder.

SAK: Avgift til forening ved arv av båtplass

Det er kommet meg for øret at en av sakene for årsmøtet som skal opp til votering i morgen kveld er vederlag i forbindelse med arv av båtplass?. Med forbehold at jeg har forstått dette riktig så ønsker jeg å få belyst følgende:

  1. Avgift ved arv av båtplass. Det er rart at en så kontroversiell sak ikke er listet som eget punkt på innkallingen. Jeg tar det som en selvfølge at dette ikke er ett forslag fra noen i styret da det i så tilfelle burde vært bedre belyst i forkant av møtet.
  2. Jeg tar det også som en selvfølge at styret i fall de legger frem denne saken legger dette frem for alle leieforhold i havnen etter eksakt samme delings modell enten det er under ett eller delt. La oss si at denne modellen for en båtplass med verdi ca 30 000,- ved omsetting til andre og nye medlemmer skal belastes med eks. 10 000,-. Dersom disse tall stemmer så tilsier dette en "avgift" på 33,33% av fritt omsatt verdi. For ett naust til ca 300 000,- så vil denne avgiften etter samme modell bli 100 000,- til foreningen. Så har vi kaier, nytt verksted etc som må vurderes/voteres på eksakt samme måte.
  3. Dersom pkt 1 legges frem til votering så kan pkt 2 i denne mail ansees som ny sak for årsmøte også dette til votering. Personlig så er jeg av den oppfattning at disse to saker enten sammen eller parallelt ikke gagner verken medlemmer eller forening og dens gode miljø. Saken fremmes kun som ett ledd i å oppnå fremtidig rettferdighet og forutsigbarhet for alle medlemmer når en potensiell endring i vedtektene forsøkes utført.

Jeg vil også benytte anledningen i fall dette mot formodning blir en realitet opplyse om at både jeg og min far Torvald Århaug har til vurdering å overføre plassene våre som arv i familien........... Da dette nå er informert om av oss så ansees gjeldende regler å regulere dette selv om prosessen vår kan ta en tid inn i neste periode. Det er som sagt kun til vurdering hos oss.

Vil vi ha det slik da ?

Jeg regner med at det bekreftes eller avkreftes at dette er en sak for årsmøtet eller ikke ?

(jeg fant ikke mailadressen til Per Heng, men antar dere andre kan informere han dersom dere ønsker/finner det nødvendig)

Mvh

Jarle Århaug