Årsmøte 2008

Årsmøte 2008 i Tau Båtforening

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 06/3-08.

Det møtte 40 medlemmer.

DAGSORDEN.

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av møte leder.

3.Valg av to til å skrive under protokollen

4.Styrets årsberetning

5.Regnskap.

6.Valg av formann.

7.Valg av styre.

8.Valg av revisor

9.Valg av valg komite

10.Årsavgifter

11.Bygging av redskapsboder.

12.Innkomne forslag.

1:Det var ingen bemerkninger til innkallingen av årsmøte. Innkallingen ble godkjent.

2:Til møteleder ble valgt Jakob Langvik.

3:Til å skrive under protokollen ble valgt Gordon Heng og Torvald Aarhaug

4:Styrets årsberetning ble gjennomgått av Jakob Langvik.

Foreningens styre har bestått av:

Leder: Jakob Langvik.

Nestleder: Hallgeir Barkved.

Sekretær: Karl Jøssang.

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Jostein Sandvik

Revisor: Arvid Tjøstheim

Valgkomite:

Frode Thorsnes.

Kåre Halsne

Tilsynsmenn for bryggene:

Brygge A: Bernt Jarl Berge

Brygge B: Ola Gard

Brygge C: Trond Jekteberg

Brygge D: Ottar Kleven

Brygge E: Sigurd Godø

Brygge F: Bjarne Mæland.

Under presentasjonen av tilsynsmenn for bryggene ble det bemerket fra

salen at tilsynsmann for brygge G manglet.

Tilsynsmann for Brygge G vil være Jarle Johannesen.

Tau båtforening har 420 medlemmer.

337 båtplasser.

Der er venteliste for båtplasser.

Aktivitetene i 2007:

2007 har vært et aktivt år for foreningen. Det er i hovedsak fullføring av en del prosjekter som har blitt viet størst oppmerksomhet.

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 47 saker.

Fornying av flytebrygge "D"

Arbeidet ble gjort på dugnad av båtplasseierne.

Nå er alle de gamle bryggene fornyet, og anlegget har en god standard.

Fylling av stein langs " røret" fortsetter.

Fyllingen er nesten nådd frem til "floaten", og de sjenerende sjøene fra

" Stavanger" er redusert.

Det er lagt asfalt bak båthusene i søre del av havnen.

Asfalt er også lagt på det området som manglet ut mot "røret"

Nå er hele området i Tau Båtforening asfaltert.

Avtalen med Tau Båtservice AS om endring av eksisterende bygg, som tidligere var inngått er nå påbegynt.

Avtalen ble gjort i 2006, men en del formaliteter med kommunen har tatt lengre tid enn antatt.

Styret kjøper nå tjenester til en del av vedlikeholdet.

Styret er så langt tilfreds med denne løsningen.

Det innerste båthuset i rekken mot sør er utvidet på eiers regning.

Utvidelsen gav båtforeningen et lite lager i bygget.

Gjestehavnen har hatt mange besøkende, med mange positive tilbakemeldinger.

Styret i Tau Båtforening har fungert som vertskap hver sin uke i sesongen.

Nytt av året var at det ble servert rundstykker, og en avis til hver båt i gjestehavnen.

Dette ble sponset av Smak - Rema - Kiwi - Coop og Statoil.

WWW- siden www.taubatforening.no er fortsatt under utvikling og styret ønsker innspill fra medlemmene slik at siden blir best mulig.

Økonomien i Tau Båtforening er sunn, noe regnskapet vil vise.

Fra 2008 blir det avsatt fond til fornying av brygger og større reparasjoner.

Planene videre i 2008 vil blant annet være:

Vedlikehold og småoppgaver vil komme til å prege året.

Fornying av løfteutstyr i kranen, talje er forhold som kan bli aktuelle.

Jostein Sandvik presenterte kameraovervåking som er montert i havnen.

Det ble rettet spørsmål fra salen om hvordan forsikringsselskapene nå stillet seg til " godkjent havn " når man fysisk ikke var til stede på vakt.

Medlemmene ble av styret oppfordret til å kontakte sine selskap og informere om forandringen som har skjedd.

Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for innsatsen som er vist gjennom året.

5.Gjennomgang av regnskapet. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

6.Kåre Halsne fra valgkomiteen presenterte valgstyrets forslag til nytt styre.

7.Svein Langvik ble valgt som formann.

8. Revisor Arvid Tjøstheim har sagt seg villig til fortsatt å revidere budsjettet for Tau Båtforening, forutsatt at det blir utført gjennom firma.

9.Styret for 2008 består av følgende personer:

Leder: Svein Langvik

Nestleder: Hallgeir Barkved

Sekretær: Karl Jøssang

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Frode Thorsnes

Valgkomite: Kåre Halsne og Georg Einervold

Fratredende styremedlemmer:Jakob Langvik og Jostein Sandvik

Fra valgkomiteen fratrer Frode Thorsnes

Forslaget til vedtektsendringer som styret fremla for årsmøte ble godkjent.

Årsavgiftene som ble foreslått av styret ble godkjent av årsmøte.

Bygging av redskapsboder var et innkommet forslag.

Styret har konkludert med at det er mulig å bygge redskapsboder på tre områder i havnen.

Det første området man vil konsentrere seg om er området mellom A og B bryggen.

Betingelsene som ble satt var at bodene ikke skulle være høyere enn 2 m. (+ møne ), med en størrelse på 3-4 kvadratmeter.

Utførelse og fargevalg må harmonere med eksisterende naustrekker.

Byggekostnadene skal belastes den enkelte redskapsbodbygger.

Denne "eiermodellen " med innbetaling av depositum er valgt for at utgiftene skal belastes " eierne " og ikke belastes medlemmer som ikke er interessert i redskapsboder.

Til slutt takket Hallgeir Barkved, Jakob Langvik for den enorme innsatsen han har lagt ned i Tau Båtforening i de årene han har fungert som leder.

Referent: Møtedeltaker:

Karl Jøssang Gordon Heng

Torvald Aarhaug