Årsmøte 2006

Årsmøte 2006 i Tau Båtforening

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 20/3-06

Det møtte 52 medlemmer.

DAGSORDEN.

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av møte leder.

3.Valg av to til å skrive under protokollen

4.Styrets årsberetning

5.Regnskap.

6.Valg av formann.

7.Valg av styre.

8.Valg av revisor

9.Valg av valg komite

10.Årsavgifter.

11.Utvidelse av lån.

12.Godtgjørelse for tillitsmenn.

13.Innkomne forslag.

14. Eventuelt.

Før gjennomgang av dagsorden ble det holdt et foredrag om emnet korrosjon i maritimt miljø. Foredraget ble holdt av Electro Marine as.

1: Det var ingen bemerkninger til innkallingen av årsmøte. Innkallingen ble godkjent.

2: Til møteleder ble valgt Jakob Langvik.

3: Til å skrive under protokollen ble valgt Carl Nilsson og Kristian Vervik.

4: Styrets årsberetning ble gjennomgått av Jakob Langvik.

Foreningens styre har bestått av:

Leder: Jakob Langvik.

Nestleder: Hallgeir Barkved.

Sekretær: Karl Jøssang.

Kasserer: Jan Arild Eie.

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Odd Jan Jøssang

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Jostein Sandvik

Revisor: Arvid Tjøstheim

Valgkomite:

Nils Gundersen.

Frode Idsøe.

Tau båtforening har 430 medlemmer.

330 båtplasser, hvorav 17 er plassert langs kai for større båter.

Der er ingen ledige båtplasser.

Aktivitetene i 2005:

2005 har vært et aktivt år for foreningen. Det er i hovedsak fullføring av en del prosjekter som har blitt viet størst oppmerksomhet.

Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 79 saker.

Det er foretatt investeringer for ca.2,5 mill. kr i båthavnen.

Dette fordeler seg på :

Fornying av flytebrygge B og C.

Ny brygge/kai mellom flytebryggene E og F.

Klubbhuset er reparert med sperr på taket.

Fylling av stein fra lekter på utsiden av "Frigg røret "

Det ble fylt 2700 tonn. Dette grunnet bølgeproblematikken fra ferja "Stavanger".

Parkeringsplass nedenfor leilighetene Tau Brygge.

Her ble området asfaltert med avskrapt asfalt fra RV. 13.

Det er i tillegg tilrettelagt for grøntområde som blir beplantet til våren.

Det er gjort avtale med Tau Båtservice om endring av bygget.

Tau båtforening har fått WWW-side.

Finansieringen av de ovenfornevnte prosjekter er delvis basert på lån i SR-Bank1.

Styret har besluttet at vedlikeholdsarbeidet for fremtiden er en tjeneste som skal kjøpes.

Gjestehavnen har hatt mange besøkende, med mange positive tilbakemeldinger. Styret i Tau Båtforening har fungert som vertskap hver sin uke i sesongen.

Alarmsystemet "AUTOTRAP " er blitt installert. Medlemmene oppfordres til å knytte seg opp til dette systemet.

Planene videre i 2006 vil blant annet være:

Utskiftning av de resterende gamle flytebryggene.

Søknad om å forlenge bryggene mot nord.

Ferdigstilling av asfaltering, og opparbeidelse av krone ved søre molo.

Opparbeidelse av opplagsplass for seilbåter fra kainivå og innover i parkeringsplassen foran leilighetene i sørenden ved båtnaustene.

Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for innsatsen som er vist gjennom året.

5. Gjennomgang av regnskapet. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

6. Jakob Langvik ble valgt til formann.

7. Nils Gundersen fra valgkomiteen presenterte valgstyrets forslag til nytt styre.

8. Styret for 2006 består av følgende personer:

Leder: Jakob Langvik

Nestleder: Hallgeir Barkved

Sekretær: Karl Jøssang

Kasserer: Gunnar Fatland

Havnesjef: Reimund Fiskå

Styremedlem: Per Heng

Styremedlem: Morten Torgersen

Varamedlem: Arild Melberg

Varamedlem: Jostein Sandvik

Valgkomite: Nils Gundersen og Frode Thorsnes.

Revisor: Arvid Tjøstheim.

Fratredende styremedlemmer:

Jan Arild Eie

Odd Jan Jøssang

Fra valgkomiteen fratrer Frode Idsøe.

10. Gjennomgang av forslag fra styret på nye årsavgifter for 2006. Årsavgiftsatsene som ble presentert for årsmøtet ble godkjent. ( se vedlegg )

11. Styret ber årsmøtet godkjenne, og gi styret fullmakt til å utvide det eksisterende lånet som i dag er på ca.1,6 mill. med ca. kr. 400.000 til kr.2 mill.

Midlene skal brukes til fornying av D- bryggen.

Årsmøtet gav sin fullmakt til at lånet kunne opptas.

12. Godtgjørelse til styremedlemmer er en sak som ble fremmet på årsmøte i 2005.

Formann og havnesjef disponerer foreningens mobiltelefoner. Styrevervene godtgjøres ikke, men har fri båtplass og fritt opptak av båt.

13. Det var innkommet 4 forslag til årsmøtet som ble behandlet.

1: Forandring i årsmøtevedtak fra 2005 hvor betalingen på kr.300,- for opptak/utsetting av joller/småbåter utgår og gjøres gratis igjen.

Årsmøtet mener at det ikke er kommet til nye momenter som gir grunnlag for endring av vedtaket. Årsmøtet minnet også om at ordningen er gratis for medlemmer med båt i havnen.

2: Årsmøteinkallelsen blir kun sendt til alle som går vakter i havnen.

Årsmøtet er av den oppfatning at årsmøteinnkallingen tilfredsstiller de retningslinjer som er fastlagt i vedtektene.

3: Forskjellsbehandling av båtplasseiere/båthuseiere.

Årsmøtet er klar i sin oppfatning. Bygging av båthus var en årsmøtesak fra 15.03.1993 hvor årsmøtet godkjente bygging av båthus.

Årsmøtet ser ingen grunn, eller mulighet, til å endre på vedtektene som tidligere er godkjent i denne saken.

4: Den som sitter vakt tar en telefon og minner den som skal sitte vakt, at om 2-3 dager skal du gå vakt.

Årsmøtet var av den oppfatning at vaktordningen er godt nok gjort kjent gjennom de kanalene som båtforeningen allerede benytter.

Vaktlistene vil i tillegg bli gjort kjent gjennom WWW-siden til båtforeningen.

14. Eventuelt:

Styret vil lage retningslinjer for:

Opptak av båter.

Tider for dieselfylling.

Retningslinjer for vinteropplag.

Vedlikehold.

Dette er et resultat av arbeidsmengden i båthavnen.

Man vil gå for en løsning hvor båthavnen blir fakturert for tjenester som blir utført i havnen.

Det ble opplyst at "FU STRAND" hadde kurser om følgende emner:

Båtførerkurs - VHF sertifikat.

Fra årsmøtedeltagere ble det rettet følgende spørsmål:

Er det mulig å få flere strømuttak som er rene

serviceuttak?

Kun personer fra Strand skal ha tilgang til plass i havnen.

Referent: Møtedeltaker:

Karl Jøssang Carl Nilsson

Kristian Vervik