Årsmøte 2005

ÅRSMØTE 2005 I TAU BÅTFORENING.

Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 17.02.05. til stede var 55 medlemmer.

Foreningens styre har bestått av:

Leder Jakob Langvik Revisor: Ove Norbustad

Nestleder Kristian Vervik

Sekreter Karl Jøssang

Kasserer Jan Arild Eie Valgkomite : Erling Tvedt / Paul Berland

Havnesjef Karl Larsen

Styremedlem Per Heng

Styremedlem Odd Jan Jøssang

Varam. Arild Melberg

Varam. Jostein Sandvik

Formann Jakob Langvik ønsket alle velkommen før man gikk videre til agendaen.

Godkjenning av innkalling.

Det var ingen merknader til innkallingen, som ble godkjent av årsmøtedeltakerene.

Valg av møteleder.

Jakob Langvik ble valgt til møteleder.

Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

Karl Nilsson og Gunnleiv Rossemyr ble valg til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning for 2004.

Tau Båtforening har:

425 medlemmer pr. 28 januar.

328 båtplasser.

Havnen er utvidet med 29 båtplasser i 2004.

Styret har avholdt 10 styremøter, og behandlet 87 saker.

Det er i 2004 investert for ca.1.1mill. kr. i båthavnen som fordeler seg på :

Støyping av murkant.

Asfaltering.

Forlengelse av brygge E.

Bygget kai med båtplasser, heretter kalt G- brygge.

Gruset opp parkeringsplass nedenfor leilighetene Tau Brygge.

Ny brygge mellom pirene og E bryggen.

Ombygging og forsterking av el-anlegget.

Klargjort for utskifting av gamle flytebrygger.

Begynt fylling på utsiden av "Frigg røret"

Styrets årsberetning ble godkjent.

Økonomi.

Styret har tatt opp lån i Spare Bank 1 til finansiering av ny C brygge. Regnskapet viser at Tau Båtforening fortsatt har en "sunn" økonomi.

Vedlikeholdsarbeidet som har foregått har for det meste foregått på de gamle flytebryggene.

Strømanlegget er som nevnt ovenfor ombygd og forsterket. Det er fortsatt et stort strømforbruk i havnen som må betales av foreningen, selv om dette har bedret seg betraktelig.

Gjestehavnen har også i år blitt flittig benyttet, med mange positive tilbakemeldinger.

Planene for 2005 er utskifting av gamle flytebrygger.

Styret takket til slutt medlemmene for innsatsen som er vist gjennom vaktordning, dugnadsinnsats, ryddighet og bidrag til et godt miljø i og rundt båthavnen.

Regnskap.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer, der var ingen merknader til regnskapet.

Valg av formann.

Jakob Langvik ble valg til formann ved akklamasjon.

Valg av styre.

Nestleder Kristian Vervik hadde bedt om fritakelse fra styre etter lang og tro tjeneste sammen med havnesjef Karl Larsen.

Til ny Nestleder ble valgt: Hallgeir Barkved.

Havnesjef ble valgt Reimund Fiskå.

Revisor ble valgt Arvid Tjøstheim

Valgkomite ble valgt Frode Idsø og Nils Gundersen.

Det nye styre.

Leder Jakob Langvik

Nestleder Hallgeir Barkved

Sekreter Karl Jøssang

Kasserer Jan Arild Eie

Havnesjef Reimund Fiskå

Styremedlem Per Heng

Styremedlem Odd Jan Jøssang

Varam. Arild Melberg

Varam. Jostein Sandvik

Revisor Arvid Tjøstheim

Valgkomite Frode Idsø og Nils Gundersen

Forslag til finansiering av nye flytebrygger.

Styret sitt forslag til finansiering av flytebrygger ble enstemmig godkjent av årsmøtedeltakerene.

Årsavgifter.

Styrets forslag til forandring av årsavgiftene, og avgiftene for 2005 ble godkjent med en tilførsel om at det skal la seg gjøre for passive medlemmer å benytte et "sesongkort" til kr.3000- ved bruk av bom.

Innkomne forslag.

Der var ingen innkomne forslag.

Innspill fra årsmøtedeltakere.

Fylle steinmasse eller liknende som kan være behjelpelig med å redusere bølgene i havnen, ved fylling ut fra Saholmen i retning Tau Mølle.

Søke til kystverket sammen med andre interesser i Tau vågen om det kan la seg gjøre å fylle (tette) løpet mellom fastlandet og Kvednaneset fyrlykt og mellom lykt ved Saholmen og fastlandet.

Godtgjørelse til styremedlemmer for arbeidet som blir utført for Tau båtforening.

Her vil styre utarbeide et forslag som fremmes for neste årsmøte.

Mure avviser ved elveosen på "Falkland"

Referent. Protokollbevitnelse.

Karl Jøssang Karl Nilsson

Gunnleiv Rossemyr


kontakt oss: Trykk her for å finne mail adressene til styremedlemmene